حضور شرکت آذین قالب در عرصه طراحی، ساخت و خدمات مهندسی ایران خودرو