دفتر کارخانه

آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی، کارخانه آذین قالب

صندوق پستی: 1611-91375

شماره تلفن: 35152000 – 051 (98+)

شماره فکس: 35413600 – 051 (98+)

ایمیل: Info@azinghaleb.com

دفتر فروش مرکزی مشهد

آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی، کارخانه آذین قالب

صندوق پستی: 1611-91375

شماره تلفن: 35152600-051(98+)

شماره فکس: 35411687-051(98+)

ایمیل: Info@AzinGhaleb.com

دفتر مشهد

آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی، کارخانه آذین قالب

صندوق پستی: 1611-91375

شماره تماس : 3847070،38406969،38406868-051(98+)

شماره فکس: 38333112-051(98+)

ایمیل: Info@AzinGhaleb.com

دفتر تهران

آدرس: تهران-خیابان ولیعصر ، بالاتراز پارک ساعی ، نبش کوچه 32 – پلاک 5 – طبقه دوم، دفتر شرکت آذین قالب

صندوق پستی: 3114-151673

شماره تماس: 9-88875907 ، 88781637، 88784668 ، 88871435 -021 (98+)

شماره فکس: 88883014،887807575-021 (98+)

آدرس ایمیل: info@azinghaleb.com

واحد منابع انسانی گروه

آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی، کارخانه آذین قالب

صندوق پستی: 1611-91375

شماره تلفن: 35152000 – 051 (98+)

شماره فکس: 35413600 – 051 (98+)

ایمیل: HR@AzinGhaleb.com , HR@maghsoudgroup.com

واحد مالی گروه

آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی، کارخانه آذین قالب

صندوق پستی: 1611-91375

شماره تلفن: 35152000 – 051 (98+)

شماره فکس: 35413600 – 051 (98+)

ایمیل: accounting@AzinGhaleb.com , accounting@maghsoudgroup.com

واحد CRM

آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی، کارخانه آذین قالب

صندوق پستی: 1611-91375

شماره تلفن: 35152000 – 051 (98+)

شماره فکس: 35413600 – 051 (98+)

ایمیل: CRM@AzinGhaleb.com , CRM@maghsoudgroup.com

واحد روابط عمومی

آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی، کارخانه آذین قالب

صندوق پستی: 1611-91375

شماره تلفن: 35152000 – 051 (98+)

شماره فکس: 35413600 – 051 (98+)

آدرس ایمیل: CustomerRelation@AzinGhaleb.com/CR@AzinGhaleb.com , CustomerRelation@maghsoudgroup.com/CR@maghsoudgroup.com

دفتر مدیریت ارشد

آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی، کارخانه آذین قالب

صندوق پستی: 1611-91375

شماره تلفن: 35152000 – 051 (98+)

شماره فکس: 35411593- 051 (98+)

ایمیل: CEO@AzinGhaleb.com , CEO@maghsoudgroup.com

واحد فن آوری اطلاعات گروه

آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی، کارخانه آذین قالب

صندوق پستی: 1611-91375

شماره تلفن: 35152000 – 051 (98+)

شماره فکس: 35414030- 051 (98+)

ایمیل: IT@AzinGhaleb.com , IT@maghsoudgroup.com